Kategorie: Ekonomika budownictwa

Projekty drewnianych domków letniskowych

Spędzanie dni wolnych, zwłaszcza podczas upalnego lata, to wyzwanie nie tyle dla ciała, ile dla ducha. Trzeba o wszystkim pomyśleć, wszystko zaplanować – i często rozwiązywać dodatkowe problemy na bieżąco. Można też mieć ustalone plany i zmieniać je jedynie czasami

CELOWE WPROWADZENIE

Celowe jest we wprowadzeniu do zasadniczej treści podręcznika postawienie pytania: czy w okresie systemu nakazowo-rozdzielczego nie znano zasad właściwej ekonomiki? Znano je, jednak wprowadzono i stosowano sposobami nakazowymi, często o     charakterze akcyjnym, nie tworząc odpowiednich motywacji oraz aprobowanej argu mentacji do

EKONOMIKA BUDOWNICTWA

Ekonomika budownictwa jest jedną z ekonomii szczegóło­wych, określanych mianeln ekonomik, które rozwijają się na podstawie metod i pra­widłowości (określanych nieraz prawami) ekonomii politycznej. Ekonomiki, zajmu­jące się określonymi dziedzinami działalności gospodarczej i produkcyjnej, roz­patrują związki i zależności ekonomiczne, występujące w określonych

ZWIĄZANE Z TECHNIKĄ

Konkretnie w drugiej połowie 1983 r. teoretyczno-p raktycznych, związanych z techniką, technologią oraz organizacją i zarządzaniem w budownictwie? grupą tą zajmują się przede wszystkim inżynierowie budownictwa lądowego z odpowiednią wiedzą ekonomiczną.Ekonomika budownictwa, uprawiana przez ekonomistów, Jako nauka.teoretyczna wg Juliusza Goryńskiego [9,

KONCENTRACJA EKONOMIKI BUDOWNICTWA

Dalej Goryński stwierdza:  wykaz    ten   ma … charakter przykładowy i w związku z tym jest bardzo syntetyczny. Każda z wyliczonych siedmiu grup tema­tycznych mogłaby zatem być szeroko rozwinięta”.Ekonomika budownictwa oparta na zasadniczej podbudowie technicznej koncen­truje się przede wszystkim na problemach

CELE NAUCZANIA

Cele nauczania ekonomiki budownictwa na politechnicznych wydziałach budow­nictwa charakteryzuje się następująco:wyjaśnianie jakościowych i ilościowych prawidłowości rozwoju budownictwa, niezbędnego przy zaspokajaniu potrzeb gospodarczych i kulturalnych społeczeństwa,wskazywanie metod postępowania przy ustalaniu najbardziej efektywnych de­cyzji podejmowanych w procesach projektowania, planowania, organizacji i reali­zacji

ZROZUMIENIE PRAW I ZASAD

Zrozumienie praw i zasad ekonomiki, ustalonych metodyką naukowo-badawczą, umiejętność analizowania zjawisk ekonomicznych i przeprowadzania rachunku eko­nomicznego oraz stosowanie ich w codziennej pracy zawodowej – to nie tylko obo­wiązek kadry inżynierskiej, uczestniczącej w działalności inwestycyjnej i tech­nicznej eksploatacji obiektów budowlanych, lecz

STOSOWANE METODY

Stosując metody optymalizacji i symulacji przy doborze właściwych decyzji, ekonomika budownictwa zbliża się do nauk ścisłych. Podstawą tych metod jest do­bre rozpoznanie zjawisk, ich ekonomicznych mechanizmów, obiektywny rachunek eko­nomiczny oparty na dociekaniach logicznych. Ekonomika budownictwa powstała i rozwija się u nas

PROBLEMATYKA EKONOMIKI BUDOWNICTWA

Problematyka ekonomiki budownictwa wiąże się z jego dyscyplinami technicz­nymi i konstrukcyjnymi, które wszystkie swoje ustalenia powinny w’.ązać z ekono­miczną efektywnością, określaną za pomocą wyczerpujących, kompleksowych analiz techniczno-ekonomicznych, polegających na porównaniach wartości wskaźników wa­riantowych rozwiązań projektowych i realizacyjnych.Działalność budowlana wymaga zużycia

WSKAZANIA EKONOMIKI

Ekonomika wskazuje sposoby skracania cykli inwesty­cyjnych, poprawy Jakości oraz obniżania kosztów budownictwa.Postęp techniczny, który w okresie kryzysu został w polskim budownictwie zatrzymany, musi odzyskać swą dynamikę i ekonomiczną efektywność. Narzucą on jednak kompleksowość, wymaga wysokiego poziomu organizacji, odpowiedniego zarzą­dzania i