Kategorie: Szkoła i internat na świecie

INTERNATY SZKOLNE

Młodzież mieszka w wielosobowych salach, pod­legając łatwiej kontroli ze strony wychowawców. Jest to tradycyjny, ale nadal funkcjonujący model internatu. Dyrektorami internatów są często teologowie katoliccy.Internaty szkolne o świeckim charakterze wychowania są bardziej zróżni­cowane w strukturze organizacyjnej i wychowawczej, warunkach bytowo-

W MNIEJSZYCH MIEJSCOWOŚCIACH

Zlokalizowane one są szczególnie w mniejszych miejscowościach. Internaty międzyszkolne przyjmują zróżnicowaną wiekowo młodzież, korzysta­ją z nich w jednakowym stopniu uczniowie szkół podstawowych, jak i średnich. Tak internaty szkolne, jak i międzyszkolne spełniają w ostatnich latach funkcję internatów dziennych dla młodzieży,

WŚRÓD INTERNATÓW

Wśród omawianych internatów istnieją internaty koedukacyjne i nie- koedukacyjne, z wyodrębnionymi grupami wiekowymi (oddzielne pomieszcze­nia), oraz takie, w których znajduje się młodzież zróżnicowana wiekowo. Gro­madzi się młodzież wedle dwóch zasad, tworzące grupy wychowawcze poziome .W RFN funkcjonują także nieliczne internaty

SIEDZIBA INTERNATU

Internaty swą siedzibę mają w budynkach o różnym stopniu przydatności do pełnienia funkcji założonych. Niektóre mieszczą się w dawnych majątkach ziemskich, starych zamkach, klasztorach, willach mieszczańskich i specjalne dla internatów pobudowanych kompleksach budynków. Jednak z badań prze­prowadzonych przez W. Neubiga

ZRÓŻNICOWANIE WARUNKÓW

Przytoczony wykaz urządzeń znajdujących się w internatach dowodzi o bardzo dobrych warunkach do uprawiania sportu i realizacji zainteresowań muzycznych. Wśród 97 badanych internatów aż 65 miało własne zespoły muzyczne.Zróżnicowane również są warunki mieszkaniowe. Obok pokoi 1-osobowych dla uczniów z ostatnich

SKŁAD WYCHOWANKÓW

Skład wychowanków wynika także z usytuowania samego internatu oraz rozmieszczenia szkół, mianowicie 52% ogólnej liczby badanych internatów skupia uczniów jednej szkoły, ale są i takie, które mają jako wychowanków uczniów z 8 szkół, co sprawia dodatkowe pro­blemy wychowawcze. Skład socjalny

WYODRĘBNIONE CECHY

Z przedstawionych przez W. Neubiga i A. Knoop wyników badań można wyodrębnić cztery główne cechy charakteryzujące społeczną funkcję interna­tów w Bawarii:Państwo nie monopolizuje nadzoru nad internatami, znajdują się one w gestii różnych instytucji. Np. w 1927 r. 15% ogólnej liczby

ODNIESIENIE DO FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ

W odniesieniu do funkcji wychowawczej, jak wynika z badań wymienio­nych autorów, internaty koncentrują się na pomocy wychowankom w nauce szkolnej, stałej obserwacji postępów w nauce, czuwaniu nad pracami domo­wymi, pomocy udzielanej przez wychowawców i starszych wychowanków oraz na rozwoju fizycznym

DZISIEJSZE INTERNATY

Zdaniem W. Neubiga dzisiejsze internaty nie wyszły w swoich zadaniach wychowawczych poza troskę o wyniki w nauce i sprawność fizyczną. To zawężenie funkcji wychowawczej do nauki i sportu upatruje autor w: 1) opie­raniu pracy wychowawczej w internatach nadal na zbytnio

WŚRÓD KONTROWERSYJNYCH PROBLEMÓW

Liczba internatów w RFN ulega ciągłym zmianom, a w ostatnich latach zmniejsza się. Jest to spowodowane rozbudowującą się siecią szkół, dobrą komunikacją, umożliwiającą codzienny dojazd do szkoły, oraz zmianą świado­mości wśród młodzieży, która nie chce poddać się regulaminowi i dyscyplinie,