Kategorie: Szkoła i internat na świecie

NAKAZY I ZAKAZY

Dotychczasowe regulaminy, zakazy i nakazy były opracowane z myślą o    młodocianych, stąd też w wielu internatach nie zastosowano wobec pełno­letnich żadnej liberalizacji. Poglądy na ten temat są tak skrajne, że nie sprecy­zowano dotąd jednoznacznych w tym zakresie przepisów. Internaty muszą

KORZYSTANIE Z INTERNATU

Ponieważ korzystanie z internatu przez młodzież pełnoletnią stało się faktem, pedagodzy zwracają uwagę na nowe, obce tradycyjnym internatom, problemy wychowawcze. Nawiasem mówiąc odnoszą się one nie tylko do sytuacji w RFN.Przedstawiając wybrane problemy i niektóre wyniki badań internatów w RFN,

MNIEJSZA LICZBA WYCHOWANKÓW

Zdaniem W. Neubiga, główna przyczyna zmniejsza­jącej się liczby wychowanków w internacie tkwi w tradycyjnym poglądzie na kwestię wychowania. Stąd internaty muszą się w wielu rozwiązaniach dosto­sować do zmieniającego się świata.Powszechnie wymaga się, aby internaty przemyślały swoją dotychczasową praktykę wychowawczą i

ZAINTERESOWANIE AKTUALNYMI PROBLEMAMI

Internaty powinny w większym stopniu zainteresować się aktualnymi problemami, tzn. pomocą w szkolnej pracy, aby tym samym większą lic2bę uczniów zachęcić do studiów. Internaty nie uwzględniają faktu, że w dzi­siejszych rodzinach z wielu powodów rodzice nie są w stanie pomóc

W OBRĘBIE SPOŁECZNOŚCI

W obrębie społeczności internackiej należałoby uwzględnić dwie formy organizacyjne:internaty koncentrujące się bardziej na szczególnych przypadkach wychowawczych, np. gdy w wyniku konfliktów i trudności rodzinnych występują u dzieci problemy w nauce, internaty tego typu rozwinęłyby indywidualną opiekę, wymagałoby to źmian w

ULEGANIE PRZEOBRAŻENIU

Przeobrażeniu ulec musi autorytatywna, autokratyczna struktura inter­natu. Należy stworzyć szersze możliwości współpracy między rodzicami, wychowankami i wychowawcami, co wyzwoli poczucie większej odpo­wiedzialności za proces wychowania. Rady rodzicielskie, uczniowskie wychowawcze stanowić powinny pełnoprawne partnerstwo dyrekcji celem wspólnego rozwiązywania problemów internatu. Odrębnym

SENSOWNE WYKORZYSTANIE

Dla sensownego wykorzystania wolnego czasu należałoby zatrudnić specjalistów zajmujących się muzyką i sportem. Wychowawcy dyrektorzy powinni wykazać się dużym doświadczeniem, aby służyć poradą, np. w zakresie wychowywania.Należy zatrudniać większą niż dotychczas liczbę kobiet wychowawczyń, aby przełamać i zlikwidować negatywy wychowywania

CENNE UZUPEŁNIENIE

Nie prowadzi to do po­głębienia religijności, ale do ograniczenia wewnętrznej wolności wycho­wanków.Internaty mogą stanowić cenne uzupełnienie rodzin i szkoły tylko przez reformy struktury internatu i dotychczasowej praktyki wychowawczej.Państwo powinno stworzyć internatom takie warunki finansowe, aby pobyt dzieci w internacie nie

ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH

Zagadnienie internatów szkolnych nie pojawiło się, rzecz jasna, jako zu­pełnie nowe zjawisko z chwilą powstania państwa radzieckiego, bowiem na obszarze dawnej Rosji carskiej, tak jak i w innych ówczesnych państwach, znana była instytucja internatów funkcjonująca np. przy korpusach kadetów, a

OPRACOWANIE KONCEPCJI

Opracowaniu koncepcji internatu i w ogóle zakładu opie­kuńczego dla nowych potrzeb szkoły radzieckiej nie mógł też odpowiadać surowy model oparty na wzorach kolonii, komun, ośrodków wychowawczych i innych tego typu placówek funkcjonujących w pierwszych latach istnienia państwa radzieckiego. Z analizy